afdrukken

Veelgestelde vragen

Is het wegen van het afval wel nauwkeurig?

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt vastgesteld door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen vóór lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval die uit de container verwijderd is. Het is wel belangrijk dat het deksel van de container dicht is om zo een correcte weging te kunnen garanderen. Voor de weging van containers met een beladingssysteem bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het Ministerie van Economische zaken. Zo een ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen die een invloed kunnen hebben op de kostenaanrekening uitgesloten zijn. Om de beïnvloeding van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zulk een gemiddelde is een betrouwbare maat omdat afwijkende metingen op deze manier geneutraliseerd worden.

Moet er ook betaald worden voor het afval dat achterblijft in de container?

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt bepaald door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen voor lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt gebruikt om de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd is te bepalen. Afval dat eventueel achterblijft in de container wordt dus niet aangerekend. Enkel het afval dat effectief uit de container is verwijderd wordt in rekening gebracht.

Zal mijn buur afval dumpen in mijn container?

Eén van de bedenkingen die mensen zich maken bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat de buur of een passant zijn afval in hun container zal dumpen. Technisch valt hier wel een mouw aan te passen: het is namelijk mogelijk om een container te voorzien van een slot dat de gebruiker kan openen met behulp van een sleutel. Wel moet vermeden worden dat de beladers bij hun ophaalronde een reusachtige sleutelbos moeten meetrossen. Daarom zijn de sloten zo ontworpen dat, als de container wordt omgekeerd door het beladingsmechanisme van de huisvuilwagen, het slotmechanisme verschuift waardoor het slot wordt ontsloten. Deze technische oplossing is echter niet goedkoop en is daarom enkel te verkrijgen door het betalen van een waarborg van 23,05 EUR. Een dergelijk slot kan aangevraagd worden via de groene lijn en zal enkel geleverd worden na betaling.

Is DIFTAR wel fraudebestendig?

Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een gestolen container komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer is opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet zondermeer geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden. Ook de containers die bij de groene lijn werden afgemeld omdat de mensen bv. verhuisd zijn, worden op deze zwarte lijst gezet zolang niemand anders zich aangemeld heeft. Op deze manier kan er geen afval meegegeven worden op rekening van de vorige bewoner.

Hoe kan men een container proper houden?

Een eenvoudige manier om te voorkomen dat afvalresten in de container achterblijven, is onderin enkele vellen krantenpapier leggen. Wanneer de container geledigd wordt, wordt deze gekanteld en geschud. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container verwijderd worden. Bovendien absorbeert het krantenpapier vocht dat afkomstig is van het afval. Voor wie de grijze container niet wenst te reinigen, zijn er in de handel ook speciale flinterdunne zakken te koop die een volume hebben dat overeenstemt met dit van een container. Zo een zak heeft een verwaarloosbaar gewicht, de geringe draagkracht ervan vormt geen probleem omdat het gewicht van het afval gedragen wordt door de container. Wanneer de container geledigd wordt valt de zak met al het afval erin uit de gezinscontainer. Zorg er wel steeds voor dat deze zakken los in de container zitten en er gemakkelijk kunnen uitvallen. Gebruik deze zakken enkel in de restcontainer, plastic is immers verboden in de GFT-container.

Pleegt DIFTAR geen inbreuk op de privacy?

Net zoals gegevens die verzameld worden door telefoonmaatschappijen of elektriciteitdistributeurs, zullen de gegevens verzameld door een DIFTAR-systeem behandeld worden overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet garandeert dat de ingezamelde gegevens niet voor oneigenlijke doeleinden gebruikt worden. In geval van moeilijkheden bij de uitoefening van de rechten toegekend op grond van deze wet, of in geval van niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze wet, kan de betrokken persoon een klacht richten aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Waarom mogen behangpapier en cementzakken niet bij het oud papier?

Behangpapier is een papiersoort met een vettige of een andere synthetische folielaag. Deze folielaag maakt het recyclageproces van het papier onmogelijk. Deze afvalsoort hoort dan ook thuis in de grijze container (restafval). Cementzakken bestaan uit behandeld papier dat niet wateroplosbaar is en dus het recyclageproces bemoeilijkt. Bovendien bevatte de zakken nog resten van cementkorrels die voor vervuiling zorgen.

Moeten injectienaalden in een gele naaldcontainer zitten of mag dat in een plastic fles of bidon?

Injectienaalden ben je verplicht om in een gele naaldcontainer te deponeren. Deze naaldcontainer mag je dan naar het recyclagepark brengen. Alleen op die manier kunnen ze op een veilige manier verwerkt worden. Een naaldcontainer is te koop bij de apotheek.

Waarom mogen mijn lege ijzeren verfpotten niet bij het metaalafval?

Verf wordt door de overheid beschouwd als klein gevaarlijk afval. De wet beschouwd dan ook verpakkingen van dergelijke producten al Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Lege verfpotten in metaal of in plastic horen thuis op het recyclagepark bij het Klein Gevaarlijk Afval in Lokeren, Lochristi, Zele en Zelzate. In de gemeenten Moerbeke en Wachtebeke worden deze opgehaald met de Chemocar.

Welke soorten spuitbussen horen niet thuis in de PMD-zak?

Enkel spuitbussen van cosmetica en voedingswaren mogen in de PMD-zak (bv. haarlak, slagroom, deodorant, etc . . .) Let er wel op dat de verpakkingen volledig leeg zijn.

Waarom mag er geen aluminiumfolie maar wel aluminium bakjes in de blauwe zak?

Gebruikt alumiunium wordt gesmolten op hoge temperaturen. Aluminiumfolie is echter zo dun dat het niet smelt, maar verbrandt in de smeltovens. Jammer genoeg kunnen we het dus niet recycleren samen met het andere aluminium, zoals bakjes die wel smelten in de oven.

Waarom mogen de verpakkingen geen giftige of bijtende producten bevat hebben en moeten ze volledig leeg zijn?

Verpakkingen die gevaarlijke producten hebben bevat, kunnen gevaarlijk zijn voor ophalers, sorteerders en recyclagearbeiders. Bovendien kunnen ze de apparatuur beschadigen. Zorg er dus voor dat deze verpakkingen bij het KGA (Klein Gevaarlijk Afval) terechtkomen.

Ook verpakkingen die niet leeg zijn, kunnen problemen veroorzaken in het recyclageproces. Bovendien kunnen de bacteriën & schimmels die ontstaan in de vuile verpakkingen een gezondheidsrisico vormen voor de sorteerarbeiders.

Je huisdier overleden ... wat nu?

Huisdieren of gezelschapsdieren zijn dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren, vb. honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten zijn dat ook indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden.
Runderen, schapen, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten ... zijn landbouwdieren en dus geen gezelschapsdieren.

Laten ophalen
Je kan met een overleden gezelschapsdier niet zomaar overal naartoe. Bij voorkeur komt het bij een erkende verwerker terecht via een erkende ophaler. De reden daarvoor is dat dode dieren voor het leefmilieu bepaalde risico‘s inhouden. De ophalers zorgen voor het vervoer, je moet natuurlijk wel deze kosten vergoeden. Weegt het dier meer dan 10 kg dan is deze manier een verplichting. Adressen van erkende ophalers vind je op www.ovam.be.

Dierencrematorium en -begraafplaats
In Vlaanderen is een beperkt aantal dierencrematoria en -begraafplaatsen vergund voor het verbranden, begraven en eventueel opslaan van dode gezelschapsdieren. Ook deze lijst vind je op www.ovam.be.

Dierenarts en dierenasiel
Is je gezelschapsdier bij de dierenarts overleden of diende die het dier een laatste spuitje toe, dan kan de dierenarts het met een erkend ophaler meegeven. Op eigen initiatief je dier naar de dierenarts brengen kan enkel als deze een milieuvergunning heeft voor het opslaan van dode dieren. Bij dierenasielen komen veel doodgereden dieren terecht, zij mogen deze dieren enkel aannemen indien ze over een vergunning beschikken voor de opslag van dierlijk afval.

Begraven in de tuin
Dit is de minst goede oplossing. Hou rekening met het volgende: Het politiereglement van heel wat gemeenten verbiedt het begraven in eigen tuin - Weegt je dier meer dan 10 kg dan is dit niet toegelaten - Is je dier gestorven aan een overdraagbare ziekte voor dier of mens dan is dit verboden - Begraven mag alleen in zanderige grond. In klei- of leemgrond is er niet genoeg ontbinding - Het dier moet in een put begraven worden van minstens een halve meter diep maar moet wel boven het waterniveau liggen - Er mogen geen plastic zakken of ander slecht afbreekbare verpakkingen mee de grond in.

Meer info lees je in de brochure 'Je gezelschapsdier overleden ... Wat nu?'

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167